Father: Yoshiteru Go Senshuu Takashihama Sou

Mother: Fuzuki Go Bordakitainu Kensha​

Soy Kütüğü (Şeceresi)